ACT fokuserar på:

1. att hjälpa dig att tydliggöra vilka värderingar du har och hur du kan leva dem i din vardag.

2. att lära ut förhållningssätt som hjälper dig både att vara närvarande och att handskas med tankar och känslor så att de inte hindrar dig från att leva i enlighet med dina värderingar.

Komponenter i ACT:

ACT använder sex komponenter som tillsammans skapar något man kan kalla för psykologisk flexibilitet. När du är psykologiskt flexibel innebär det att du är närvarande i nuet och öppen inför det som pågår inom och runt omkring dig, och att du medvetet kan välja att göra sådant som är meningsfullt för dig. De sex komponenterna är:

  1. Kontakt med nuet. Innebär att vara närvarande här och nu med det som pågår i och runt omkring dig.
  2. Acceptans. Betyder att vara öppen och mottaglig för jobbiga eller smärtsamma känslor och kroppsliga förnimmelser. De är en oundviklig del av livet, och med acceptans lär du dig att ta emot dem som de är, ge dem utrymme och inte kämpa emot dem. 
  3. Defusion, vilket betyder att aktivt frigöra dig från att vara sammanvävd med tankar (att se till att inte 'fusionera' med dem). Det handlar om att se att tankar bara är tankar, att skapa en hälsosam distans till tankar, minnen, oro och föreställningar som begränsar och låser mer än hjälper.
  4. Det observerande självet. Den delen av dig själv som är medveten och närvarande. Det observerande självet är det i dig som är kapabelt till att hela tiden vara medveten om det du tänker, känner och gör.
  5. Värderingar. Uttrycker sådant som verkligen betyder något för dig, som du skulle vilja att ditt liv handlade om och som beskriver den livsriktning du vill färdas i. Tydliggjorda värderingar hjälper dig att hålla fokus på det som är viktigt och ger dig en kompass att leva efter.
  6. Värderat handlande. Betyder att du åtar dig att agera i enlighet med dina värderingar, eftersom det är genom att uttryckas i handling som värderingar kommer till liv.       
När du levandegör vart och ett av dessa områden får du en palett av livsredskap som stödjer och underlättar din kapacitet att möta livets olika utmaningar medan du samtidigt håller kurs på sådant som är viktigt för dig.